Rass & Schotter Hambaravi privaatsusteatis

Rass & Schotter Hambaravi Privaatsusteatis

Sissejuhatus

Rass ja Schotter OÜ (SSCH) tegeleb Eesti Vabariigis hambaraviteenuse pakkumisega ja osutamisega Tallinnas. Käesolevas privaatsusteatises on toodud andmekaitse ja -töötlemise põhimõtted, mida SSCH rakendab, et tagada Teie isikuandmete kaitse ja turvalisus. SSCH on võtnud kasutusele mõistlikud ja vajalikud meetmed Teie turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.

Ligipääs isikuandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad ning andmete töötlemine piirdub seejuures ainult hambaravi ülesannete täitmiseks vajalikuga. SSCH teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingute täitmiseks. Soovime, et oleksite teadlik, missuguseid isikuandmeid töötleme, missugune on isikuandmete töötlemise põhjus, kuidas isikuandmeid kasutame ning missugused on Teie õigused ja kohustused.

Privaatsusteatise ulatus

Privaatsusteatis rakendub Teile näiteks, kui:

 • Te kasutate SSCH teenuseid;
 • SSCH osutab Teile tervishoiuteenust;
 • Te helistate SSCH kontakttelefonile;
 • Te pöördute SSCH poole e-posti või muu sidevahendi kaudu.

SSCH ei töötle teadlikult alla 13-aastaste isikutega seotud andmeid, välja arvatud juhtudel, kui andmete töötlemine on vajalik raviteenuse osutamiseks.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

SSCH kogub ja töötleb isikuandmeid järgnevateks eesmärkideks:

 • raviteenuse osutamiseks;
 • raviteenuse osutamise arendamiseks;
 • suhtlemiseks patsientidega, tarbijate, töötajate ja koostööpartneritega;
 • hambaarstiteaduse arenguks;
 • päringutele vastamiseks ja taotluste lahendamiseks;
 • teenuste ja kaupade kvaliteedi hindamiseks;
 • veebilehe, toodete ja teenustega seotud klientide tagasiside töötlemiseks;
 • teenuste täiustamiseks, muutmiseks ja parandamiseks;
 • võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse tagamiseks;
 • tehniliste ja infoturbe tõrgete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;
 • pettuse või väärkasutuse tuvastamiseks ja ennetamiseks.

Kui töötleme Teie isikuandmeid lähtuvalt meie õigustatud huvidest, arvestame ja kaalume alati võimalikke mõjusid Teile (nii positiivseid kui ka negatiivseid) ja Teie isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Isikuandmete SSCH’le esitamine ei ole kohustuslik, kuid nende esitamisest keeldumine võib tähendada, et SSCH’l ei ole võimalik Teile pakkuda raviteenuseid või neid saab pakkuda vaid osaliselt.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

SSCH rakendab isikuandmete puutumatuse ja kaitse tagamiseks füüsilisi, tehnilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid, nagu lukud, elektrilised seiresüsteemid, tulemüür, pahavaravastased programmid ja rämpsposti filtreerimissüsteemid jms. Uuendame ja testime turbetehnoloogiat perioodiliselt. Võimaldame juurdepääsu Teie isikuandmetele vaid neile töötajatele, kes vajavad neid andmeid oma töö tegemiseks. Lisaks, koolitame oma töötajaid seoses konfidentsiaalsuse tähtsuse, isikuandmete puutumatuse ja turvalisusega.

SSCH kasutab tervishoiuteenuse osutamisel Hammas ravihaldustarkvara (edaspidi ka Hammas). Hammas tarkvaraga on võimalik hallata patsiendi andmeid, raviinfot, digipilte, tööplaane, arveldust, saata SMS meeldetuletusi ja palju muud. Hammas tõhustab nii arstide kui ka terve kliiniku tööd ja aitab kasutajatel osutada püsivalt kõrgetasemelist raviteenust. Hammas ravihaldustarkvara pakkujaks on Innvoaatik OÜ.

Loetelu peamistest olukordadest, kus SSCH võib töödelda Teie isikuandmeid

 • raviteenusele registreerides – registreerides vastuvõtule (kohapeal, e-maili teel, telefoni teel, veebibroneeringu kaudu) töötleme Teie andmeid (nimi, isikukood, aadress, kontaktandmed jne);
 • tervishoiuteenuse osutamisel – terviseandmete kogumine (sh e-tervise andmekogust), sisestamine, muutmine ja lisamine Teie ravikaardile on vajalik peamiselt raviteenuse osutamiseks ning selleks, et hinnata terviseseisundi ning ravi dünaamikat ja koostada raviplaani;
 • tervishoiuteenuse osutamisel võib hambaarst teha Teist pilte (hõlmates kogu Teie nägu), et konsulteerida eriala ekspertidega (nt tehnikud, laborid). Fotode edastamisel on hambaarstil võimalik määrata kindlaks koos eksperdi abiga kõige optimaalsem raviplaan ja/või vajalik protseduur ning teha muid tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike toiminguid.
 • Teie ravi käigus tehtud fotosid võib hambaarst kasutada koolitustel, et võimaldada hambaarstidel arendada kaasaegsemaid ravivõtteid. Selleks küsib hambaarst Teilt loa (nõusoleku). Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates allkirjastatud avalduse e-posti aadressile: alon@ssch.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda kehtetuks enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud toiminguid.
 • Teie laps või eeskoste all olev isik on tulnud meie juurde hambaarsti vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid kontrollimaks Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile infot patsiendi terviseandmete kohta juhul, kui patsient või õiguskaitseorganid ei ole määranud teisiti;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie kontaktandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 • taotlete enda (oma lapse või eeskoste all oleva isiku) ravidokumentide väljastamist – dokumentide väljastamine toimub kooskõlas seaduslike alustega, järgides isikuandmete edastamisel kasutuselolevaid turvameetmeid.;
 • esitate meile kaebuse või teabenõude (sh sidevahendite kaudu) – kasutame Teie isikuandmeid kaebusega/teabenõudega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja kaebusele/teabenõudele vastamiseks.;
 • kandideerite SSCH’sse tööle – lähtume Teie enda poolt jagatud andmetest ning andmetest, mida on võimalik koguda avalikest allikatest. Saates meile oma CV, annate nõusoleku endaga ühenduse võtmiseks.

Töödeldavad andmed

SSCH võib koguda ja töödelda Teie kohta järgmiseid andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • elukoha andmed;
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-post, postiaadress jms);
 • terviseandmed (sh e-tervise andmekogust);
 • dokumendiandmed (nt dokumendi number jms);
 • muud andmed, mis on vajalikud tervishoiuteenuse osutamiseks;
 • röntgenpildid, skanneeringud;

Isikuandmete kogumise viis

SSCH kogub Teie andmeid:

 • otse Teie või Teie esindaja käest, kui broneerite endale raviteenuse aja, suhtlete meiega sidevahendite kaudu, raviteenuse osutamisel tervishoiuteenuse osutaja vahendusel;
 • e-tervise andmekogust.

Isikuandmete kasutamine

SSCH võib kasutada Teie andmeid kasutada enda õigustatud huvides, muu hulgas:

 • tervishoiuteenuse osutamiseks (sh ravi planeerimine, diagnoosimine, ravimine jms);
 • Teiega tehingute sõlmimiseks (nt tervishoiuteenuse lepingu ja muude kokkulepete sõlmimine);
 • Teiega suhtlemiseks (nt teenuse osutamise tingimuste, taotluste ja päringute lahendamise teemal; läbirääkimiste pidamiseks jms);
 • äritegevuse teostamiseks ja arendamiseks (nt andmeanalüüsiks, tegevuste auditeerimiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, olemasolevate teenuste parendamiseks ja muutmiseks, kasutamise trendide tuvastamiseks);
 • pettuste, rahapesu ja kelmuste jälgimiseks ning ennetamiseks;
 • õiguslike, auditeerimist puudutavate, regulatiivsete, kindlustuse, turvalisuse ja töötlemise nõuete täitmiseks;
 • avalike ja valitsusasutuste päringutele vastamiseks, sh ametiasutused, mis võivad asuda väljaspool Teie elukohariiki;
 • õigusalaseks koostööks õiguskaitseasutustega või muudel õigusaktidest tulenevatel eesmärkidel;

Isikuandmete töötlemise alused

SSCH töötleb Teie isikuandmeid järgnevatel alustel

 • tervishoiuteenuse lepingu sõlmimiseks;
 • seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt tervishoiuteenuste korraldamise seadus);
 • Teie nõusolekul (nt Teie fotode kasutamine koolitustel, palute SSCH’l andmeid edastada kolmandatele isikutele tervishoiuteenuse osutamiseks);
 • õiguslikul alusel (pettuste, rahapesu ja kelmuse ennetamiseks).

Andmekaitse ja -töötlus SSCH Veebilehel

SSCH kogub Teie kohta andmeid, mis tulenevad www.ssch.ee (edaspidi ka Veebileht) kasutamisest, muu hulgas näiteks:

 • kui Te broneerite Veebilehel arstikülastuse aja, millisel juhul võidakse küsida Teie nime, kontaktandmeid, aadressi ja arve esitamise aadressi;
 • Teiega suhtlemine (sh päringutele vastamine);
 • teenuste ja Veebilehe täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks;
 • Teie teavitamiseks;
 • broneeringute töötlemiseks;

Isikuandmete ning muude andmete jagamine ja avaldamine

Isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse järgmistele kolmandatele isikutele:

 • asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt õiguskaitseorganid, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).
 • Teie nõusolekul SSCH koostööpartneritele tervishouteenuse parimaks osutamiseks;
 • teistele kolmandatele isikutele, kui tegemist on SSCH’ga seotud ühinemisega, müügiga või muude muudatustega või pankrotimenetluse või teiste sarnaste tegevustega.

Isikuandmete säilitamine ning säilitamis- ja töötlemiskoht

SSCH säilitab Teie andmeid nende kogumise eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul või pikemalt, kui seda nõuavad õigusaktid. Tulenevalt tervishouteenusete korraldamise seadusest on SSCH’l kohustus säilitada Teie isikuandmeid 30 aastat arvates andmete kogumisest.

Kui andmeid enam esialgsel eesmärgil vaja ei ole, kustutatakse need vastavalt SSCH vastuvõetud andmetöötlusjuhendile.

Kogutud isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigis. Teie palvel või nõusolekul edastame Teie isikuandmeid ka väljapoole Eesti Vabariiki.

Teie õigused seoses andmete töötlemisega

Kui SSCHtöötleb isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb SSCH õigustatud huvist, on Teil õigus konkreetsetest asjaoludest lähtudes esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida SSCH on Teie kohta kogunud. Lisaks on Teil õigus töödeldavaid isikuandmeid parandada ja/või täiendada.

Juhul, kui soovite oma eespool nimetatud õigusi kasutada, on Teil võimalik pöörduda vastavasisulise taotlusega SSCH andmekaitsespetsialisti poole e-posti alon@ssch.ee kaudu.

Teie nõusoleku tagasivõtmine ei muuda tagasivõtmisele eelnevat isikuandmete töötlemist õigusvastaseks.

Isikuandmete parandamine, töötlemise piiramine ja kustutamine

SSCH on kohustatud põhjendamatu viivituseta parandama, kustutama või täiendama töödeldud ja/või töötlemisel olevaid isikuandmeid, kui need on tulenevalt töötlemise eesmärgist ebaõiged, ebavajalikud, ebatäielikud või aegunud.

Teil on õigus nõuda SSCH’lt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 • kui olete vaidlustanud töödeldavate isikuandmete täpsuse;
 • kui leiate, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid nende kasutamise piiramist;
 • kui SSCH ei vaja Teie isikuandmeid enam andmetöötluse eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või
 • kui olete esitanud seoses isikuandmete töötlemisega vastuväite kuni SSCH kontrollib, kas SSCH õigustatud huvi kaalub üles Teie huvid, õigused ja/või vabadused. Kui olete taotlenud isikuandmete töötlemise piiramist eespool nimetatud põhjustel, teavitab SSCH teid enne isikuandmete töötlemise piirangu lõpetamist.

Kui SSCH keeldub Teie ebaõigete andmete parandamise taotlusest, teavitatakse Teid sellest kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis. Teatises märgitakse ka keeldumise põhjused. Sel juhul võib kõnealuses küsimuses pöörduda andmekaitse õigusvoliniku poole.

SSCH teavitab isikuandmete parandamisest andmete vastuvõtjaid, kellele andmed on esitatud, ja ebaõigete isikuandmete allikat, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või põhjendamatult keerukas.

SSCH andmekaitse eest vastutav isik, privaatsusteatise muutmine ja kaebused

Rass ja Schotter OÜ juhatus on määranud andmekaitsespetsialisti. Andmekaitsespetsialisti poole võib pöörduda kõikide SSCH isikuandmete töötlemisega seotud päringute ja kaebustega e-postil alon@ssch.ee.

SSCH’l on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et Teid sellest eelnevalt teavitaks.

Kui Te pole rahul sellega, kuidas SSCH on käsitlenud Teie isikuandmeid või Teie esitatud privaatsuspäringut või -taotlust, on Teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele

(Eesti Andmekaitseinspektsioon, https://www.aki.ee/).

viimati uuendatud 08.03.2021